Bianchini     4542 Bianchini      4431 Bianchini      8560
137x64x201 cm       4.950,- €      (ohne Armaturen) 95x55x204 cm         4.350,- €     (ohne Armaturen) 94x62x96,5 cm       8.295,- €       (ohne Armaturen)

zurück